برگزارکننده‌ها

دپارتمان مهندسی هوافضا

23
رویداد
دوره های تخصصی مهندسی هوافضا
دانشگاه امیرکبیر - دانشکده مهندسی هوافضا

دپارتمان مهندسی نساجی

0
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی نساجی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی نساجی

دپارتمان مهندسی عمران

14
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی عمران
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی عمران

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

3
رویداد
انجمن علمی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
تهران

فیزیک علم شناخت هستی است و د...

جزئیات بیشتر

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1
رویداد
معاونت دانشجویی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت علمی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
نامشخص

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان مهندسی متالورژی

4
رویداد
احسان عبدی بجندی
تهران

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

اداره انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1
رویداد
برگزار کننده رویداد
تهران

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
نامشخص

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر

دپارتمان فیزیک و مهندسی انرژی

0
رویداد
برگزار کننده رویداد
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

یک برگزارکننده!...

جزئیات بیشتر