برگزارکننده‌ها

مهندسی دریا

3
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی‌ امیرکبیر-انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی مهندسی دریا

دپارتمان مهندسی شیمی

3
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی شیمی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی

دپارتمان ریاضی و علوم کامپیوتر

0
رویداد
دوره های تخصص ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده ریاضی

دپارتمان مدیریت

1
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مدیریت
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مدیریت

دپارتمان مهندسی صنایع

5
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی صنایع
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی صنایع

دپارتمان مهندسی برق

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی برق
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی برق

دپارتمان مهندسی پلیمر و رنگ

0
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی پلیمر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر

دپارتمان مهندسی معدن و متالورژی

7
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی معدن

دپارتمان مهندسی مکانیک

10
رویداد
برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی مکانیک

دپارتمان مهندسی کامپیوتر

13
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی کامپیوتر

دپارتمان مهندسی پزشکی

4
رویداد
دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی پزشکی
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی پزشکی

دپارتمان مهندسی نفت

7
رویداد
دوره های تخصص و صنعتی مهندسی نفت
دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مهندسی نفت