رویدادها

دوره متلب مقدماتی

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/07/15
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره ی نرم افزار کتیا

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/07/30
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار Abaqus

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/08
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار CFX

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/08/24
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر