رویدادها

دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت

دوره آموزشی
جمعه 1397/08/04
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر

دوره نرم افزار MATLAB

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/08
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار Ansys Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/08/10
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی نرم افزار اکلیپس

دوره آموزشی
جمعه 1397/08/11
ساختمان مشترک مرکز آموزش های تخصصی - کاربردی امیرکبیر و مدرسه رباتیک امیرکبیر