رویدادها

دوره آموزش نرم افزار ABAQUS

دوره آموزشی
شنبه 1397/11/27
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش نرم افزار AutoCAD

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/11/28
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار CATIA

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/11/29
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی نرم افزار فوتوشاپ

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/11/29
دانشکده مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش نرم افزار Illustrator

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/11/29
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار ADAMS

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/11/29
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش نرم افزار MATLAB

دوره آموزشی
شنبه 1397/12/04
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش نرم افزار SolidWorks

دوره آموزشی
شنبه 1397/12/04
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار CATIA

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/12/05
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزش نرم افزار COMSOL

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/12/14
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر