رویدادها

کارگاه 3d printing

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1397/11/25
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار ABAQUS

کلاس دوره آموزشی
شنبه 1397/12/04
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار SAP2000

کلاس دوره آموزشی
شنبه 1397/12/04
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار REVIT

کلاس دوره آموزشی
شنبه 1397/12/04
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار FLAC

کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/12/05
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار AUTOCAD

دوره آموزشی کلاس
دوشنبه 1397/12/06
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار PLAXIS

کلاس دوره آموزشی
سه شنبه 1397/12/07
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست

دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار MATLAB

کلاس دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/12/09
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده‌ی عمران و محیط زیست