رویدادها

min-sao

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/08/02
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشست بررسی نقاط مثبت و منفی کارآموزی

گردهمایی
چهارشنبه 1397/09/28
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1