رویدادها

mech-sao

سمینار برنامه ریزی شغلی

سیمنار
دوشنبه 1397/08/28
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

سمینار در جستجوی هدف و معنا در زندگی

سیمنار
دوشنبه 1397/09/12
دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

سمینار نقشه‎ی راه توسعه‎ی یک محصول

سیمنار
دوشنبه 1397/09/26
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی مکانیک