رویدادها

ceit-sao

چگونه رزومه بنویسیم؟

کارگاه آموزشی دوره آموزشی کلاس
شنبه 1397/04/16
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره‌ی آموزشی CCNA

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/04/24
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی پایتون از ۰ تا ۱۰۰

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/04/28
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی Backend with Node.JS

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/05/04
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی Java مقدماتی

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
شنبه 1397/05/06
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی #C مقدماتی

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/05/07
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره وب مقدماتی

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
چهارشنبه 1397/05/10
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره‌ی آموزشی Laravel‌

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/05/18
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی Adobe Photoshop

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
یکشنبه 1397/05/21
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی React.js مقدماتی

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
سه شنبه 1397/05/23
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی React Native

کارگاه آموزشی کلاس دوره آموزشی
سه شنبه 1397/06/06
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1