رویدادها

bme-sao

دوره آموزشی لاتک

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/05/04
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

AVRمقدماتی

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/07/12
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره متلب مقدماتی

دوره آموزشی
شنبه 1397/07/14
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره متلب مقدماتی

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/07/15
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

کارگاه مقاله نویسی در مهندسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/09/21
دانشکده مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر