رویدادها

aer-sao

همایش ایمنی هوایی در ایران

ایمنی هوایی
سه شنبه 1397/02/11
آمفی تئاتر دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره ی نرم افزار کتیا

دوره آموزشی
دوشنبه 1397/07/30
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار MATLAB

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/08
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار Abaqus

دوره آموزشی
سه شنبه 1397/08/08
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار Ansys Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/08/10
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره نرم افزار CFX

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/08/24
دانشکده ی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر