رویدادها

سمینار مغز و شناخت

چهارشنبه 1396/09/22
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش پیشرفته ژئولاگ

پنجشنبه 1396/09/23
دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی PVTi & WinProp

پنجشنبه 1396/09/23
دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار MATLAB

دوره آموزشی
چهارشنبه 1396/11/18
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار (مقدماتی) Gambit & Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Open Foam

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار CFX

دوره آموزشی دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار (پیشرفته) Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار ABAQUS

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/12/14
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن

قیمت: -1