رویدادها

دوره جامع کارشناسی فرآیند

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/11/29
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار متلب ( MATLAB )

دوره آموزشی
شنبه 1396/12/05
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

قیمت: -1

دوره آموزشی Etabs and safe

یکشنبه 1396/12/06
دانشکده عمران

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار FLAC3D

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/06
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار 3DEC

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/12/07
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره نرم افزار COMSOL

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/08
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره نرم افزار Fluent

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/08
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Datamine

دوره آموزشی
شنبه 1396/12/12
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Plaxis2D&3D

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار SAP در سازه تونل ها و فضاهای زیرزمینی

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/15
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1