رویدادها

min-sao

دوره آموزش نرم افزار FLAC3D

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/06
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار 3DEC

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/12/07
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Datamine

دوره آموزشی
شنبه 1396/12/12
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Plaxis2D&3D

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار ABAQUS

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/12/14
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار SAP در سازه تونل ها و فضاهای زیرزمینی

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/15
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

کارگاه آموزشی ممیزی OHSAS18001

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/24
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

Academic English Course

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/01/19
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

دوره آموزشی طراحی پوشش اولیه تونل ها

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/01/26
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی