رویدادها

min-sao

دوره آموزش نرم افزار 3DEC

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/12/07
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Datamine

دوره آموزشی
شنبه 1396/12/12
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Plaxis2D&3D

دوره آموزشی
یکشنبه 1396/12/13
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

کارگاه آموزشی ممیزی OHSAS18001

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/24
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

دوره آموزشی طراحی پوشش اولیه تونل ها

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/02/02
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

Academic English Course

دوره آموزشی
یکشنبه 1397/02/16
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

قیمت: -1

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه آموزشی
چهارشنبه 1397/02/26
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار FLAC 3D

پنجشنبه 1397/04/21
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه امیر کبیر

دوره آموزشی نرم افزار DATAMINE

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/04/21
دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر