رویدادها

chm-sao

دوره جامع کارشناسی فرآیند

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره نرم افزار COMSOL

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/08
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره نرم افزار Fluent

دوره آموزشی
سه شنبه 1396/12/08
دانشکده مهندسی شیمی امیرکبیر

قیمت: -1