رویدادها

ceit-sao

لیگ برنامه نویسی امیرکبیر

شنبه 1397/02/08
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره Django مقدماتی

کارگاه آموزشی دوره آموزشی کلاس دوره آموزشی
چهارشنبه 1397/03/02
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1

دوره جاوا مقدماتی

دوره آموزشی کارگاه آموزشی کلاس
چهارشنبه 1397/03/02
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قیمت: -1