رویدادها

bme-sao

دوره آموزشی لاتک

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/05/04
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره متلب پیشرفته

دوره آموزشی
شنبه 1397/05/06
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

AVRمقدماتی

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/07/12
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره متلب مقدماتی

دوره آموزشی
شنبه 1397/07/14
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر