رویدادها

aer-sao

دوره آموزش نرم افزار (مقدماتی) Gambit & Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Open Foam

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار CFX

دوره آموزشی دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/19
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار (پیشرفته) Fluent

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/11/26
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار ICEM

دوره آموزشی
دوشنبه 1396/11/30
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

دوره آموزش نرم افزار Thermo Flow

دوره آموزشی
پنجشنبه 1396/12/03
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

قیمت: -1

عصرانه علمی در رابطه با صنعت توربین های بادی

عصرانه
یکشنبه 1396/12/06
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

همایش تحلیل توربین های باد

دورهمی
سه شنبه 1396/12/08
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1

کارگاه آموزشی نرم افزار QBlade

کارگاه آموزشی
پنجشنبه 1396/12/10
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

قیمت: -1