رویدادها

AVRمقدماتی

دوره آموزشی
پنجشنبه 1397/07/12
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

دوره متلب مقدماتی

دوره آموزشی
شنبه 1397/07/14
دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر